เนื้อหา

3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559

 

แฟ้ม ดัชนี รายการ
93003 0006 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
93003 0007

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 1

 - หน้า 1- 50

 - หน้า 51-110 

93003 0008

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 2

 - หน้า 1- 50

 - หน้า 51-85

93003 0009

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 3

 - หน้า 1- 40

 - หน้า 41- 80

 - หน้า 81- 102

93003 0010

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำไตรมาสที่ 4 

- หน้า 1-40

- หน้า 41-80

- หน้า 81-97