เนื้อหา

3. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558

 

แฟ้ม ดัชนี รายการ
93002 0001 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
93002 0002 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 1
93002 0003 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 2
93002 0004 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำไตรมาสที่ 3
93002 0005 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประจำไตรมาสที่ 4